HTTP / 2 حمل و نقل

حمل و نقل HTTP / 2 در V2Ray 3.17 اضافه شده است. این بر اساس استاندارد HTTP / 2 است و می تواند از طریق دیگر سرور HTTP، مانند Nginx، پروکسی باشد.

با توجه به recommandation HTTP / 2، ورودی و خروجی های پاسخ دهنده باید TLS را برای استفاده از این حمل و نقل فعال کنند.

HttpObject

DomainSocketObject در فیلد httpSettings در TransportObject و StreamSettingsObject.

{
  "host": ["v2ray.com"],
  "path": "/random/path"
}

میزبان: \ [رشته ]

یک آرایه رشته ای هر عنصر یک دامنه است. مشتری برای هر درخواست یک دامنه را به طور تصادفی می برد. سرور بررسی می کند که آیا دامنه در درخواست ورودی در لیست است.

مسیر: رشته

مسیر HTTP مشتری و سرور باید همان مقدار داشته باشند.