آمار

V2Ray برخی از اطلاعات مربوط به درون آن را فراهم می کند.

StatsObject

StatsObject به عنوان آمار فیلد در پیکربندی سطح بالا استفاده می شود.

{
}

در حال حاضر هیچ پارامتری در تنظیمات آمار وجود ندارد. آمار در صورت فعال بودن StatsObject در پیکربندی سطح بالا فعال می شود. شما همچنین باید تنظیمات متناظر را در خط مشیفعال کنید تا بتوانید از کاربر یا آمار سیستم پیگیری کنید.

کلیه آمار شمارنده در زیر ذکر شده است:

ترافیک کاربر

اگر کاربر آدرس ایمیل را در تنظیمات پروتکل تنظیم نکند، آمار ترافیک فعال نخواهد شد.

کاربر>>>[email]>>>ترافیک>>>uplink

ترافیک uplink مرتبط با کاربر خاص در بایت.

کاربر>>>[email]>>>ترافیک>>>downlink

ترافیک downlink پیوسته از کاربر خاص، در بایت.

ترافیک جهانی

ورودی>>>[tag]>>>ترافیک>>>uplink

ترافیک uplink متصل شده از ورودی خاص، در بایت.

ورودی>>>[tag]>>>ترافیک>>>downlink

ترافیک downlink پیوسته از ورودی خاص، در بایت.