وبسایت

از WebSocket استاندارد برای انتقال اطلاعات استفاده کنید. اتصالات Websocket می تواند توسط HTTP سرور مانند Nginx پروکسی.

WebSocketObject

WebSocketObject به عنوان wsSettings در TransportObject یا StreamSettingsObject.

Websocket HTTP header X-Forwarded-For را شناسایی می کند و از آن به عنوان آدرس منبع ورودی استفاده می کند.

{
  "مسیر": "/"،
  "هدر": {
    "میزبان": "v2ray.com"
  }
}

مسیر: رشته

مسیر مورد استفاده برای WebSocket. پیش فرض برای ریشه، به عنوان "/".

هدر: نقشه{string, string}

هدر سفارشی HTTP آرایه ای که هر ورودی یک جفت ارزش کلیدی در رشته است، برای هدر و مقدار در هدر HTTP. پیش فرض خالی است