چندگانه شدن

Multiplexing، یا Mux، استفاده از یک اتصال TCP فیزیکی برای چندین اتصال TCP مجازی است.

Mux برای کاهش زمان تاخیر دستکاری TCP طراحی شده است. این برای توان بالا نیست هنگامی که برای دانلود فایل های بزرگ یا اندازه گیری سرعت استفاده می شود، Mux معمولا از اتصال معمولی TCP کندتر است.

MuxObject

{
  "enabled": false,
  "concurrency": 8
}

فعال: true | نادرست

آیا Mux را در خروجی فعال کنید یا خیر

هم زمان: شماره

حداکثر تعداد اتصالات چندگانه که یک اتصال فیزیکی در یک زمان می تواند اداره کند. حداکثر مقدار 1024، دقیقه ارزش 1، به طور پیش فرض 8.