پروتکل ها

V2Ray از پروتکل های زیر پشتیبانی می کند. هر پروتکل ممکن است یک پروتکل ورودی یا یک پروتکل خروجی یا هر دو باشد.