Giao thức

V2Ray hỗ trợ các giao thức sau. Mỗi giao thức có thể là giao thức gửi đến hoặc giao thức gửi đi hoặc cả hai.