định tuyến

V2Ray có cơ chế định tuyến nội bộ. Nó định tuyến các kết nối gửi đến nhiều hướng đi khác nhau dựa trên các quy tắc. Một tình huống phổ biến là chia lưu lượng truy cập theo quốc gia. V2Ray có thể phát hiện quốc gia mục tiêu (theo địa lý IP) của một kết nối và sau đó gửi kết nối tới proxy đi tương ứng.

RoutingObject

RoutingObject is used as routing in top level configuration.

{
 "domainStrategy": "AsIs",
 "rules": [],
 "balancers": []
}

domainStrategy: "AsIs" | "IPIfNonMatch" | "IPOnDemand"

Chiến lược phân giải miền. Lựa chọn là:

 • "AsIs": Chỉ sử dụng miền để định tuyến. Giá trị mặc định.
 • "IPIfNonMatch": Khi không có quy tắc nào khớp với miền hiện tại, V2Ray sẽ giải quyết nó thành địa chỉ IP (bản ghi A hoặc AAAA) và thử lại tất cả các quy tắc.
  • Nếu một miền có nhiều địa chỉ IP, V2Ray sẽ thử tất cả các địa chỉ đó.
  • Các IP được giải quyết chỉ được sử dụng cho các quyết định định tuyến, lưu lượng truy cập vẫn được gửi đến địa chỉ tên miền ban đầu.
 • "IPOnDemand": Miễn là có quy tắc dựa trên IP, V2Ray sẽ giải quyết miền đó thành IP ngay lập tức.

rules: [RuleObject]

An array of rules. For each inbound connection, V2Ray tries these rules from top down one by one. If a rule takes effect, the connection will be routed to the outboundTag (or balancerTag, V2Ray 4.4+) of the rule.

balancers: [ BalancerObject ]

(V2Ray 4.4+) An array of load balancers. When a routing rule points to a load balancer, the balancer will select an outbound based on configuration. Then traffic will be sent to that outbound.

RuleObject

{
 "type": "field",
 "domain": [
  "baidu.com",
  "qq.com",
  "geosite:cn"
 ],
 "ip": [
  "0.0.0.0/8",
  "10.0.0.0/8",
  "fc00::/7",
  "fe80::/10",
  "geoip:cn"
 ],
 "port": "53,443,1000-2000",
 "network": "tcp",
 "source": [
  "10.0.0.1"
 ],
 "user": [
  "[email protected]"
 ],
 "inboundTag": [
  "tag-vmess"
 ],
 "protocol":["http", "tls", "bittorrent"],
 "attrs": "attrs[':method'] == 'GET'",
 "outboundTag": "direct",
 "balancerTag": "balancer"
}

When multiple fields are specified, these fields have to be all satisfied, in order to make the rule effective. If you need both domain and ip rules, it is highly likely you need put them into separate rules.

type: "field"

The only valid value for now is "field".

domain: [ string ]

An array of domains. Available formats are:

 • Plaintext: Nếu chuỗi này khớp với bất kỳ phần nào của miền nhắm mục tiêu, quy tắc này sẽ có hiệu lực. Ví dụ: quy tắc "sina.com" phù hợp với nhắm mục tiêu tên miền "sina.com", "sina.com.cn""www.sina.com", nhưng không phải "sina.cn".
 • Cụm từ thông dụng: Bắt đầu bằng "regexp:", phần còn lại là cụm từ thông dụng. Khi regexp khớp với miền nhắm mục tiêu, quy tắc này có hiệu lực. Ví dụ: quy tắc "regexp: \\. Goo. * \\. Com $" khớp với "www.google.com""fonts.googleapis.com", nhưng không phải "google.com".
 • Tên miền phụ (được khuyến nghị): Bắt đầu bằng "tên miền:" và phần còn lại là tên miền. Khi tên miền nhắm mục tiêu chính xác là giá trị hoặc là tên miền phụ của giá trị, quy tắc này có hiệu lực. Ví dụ: quy tắc "tên miền: v2ray.com" khớp với "www.v2ray.com", "v2ray.com", nhưng không phải "xv2ray.com".
 • Tên miền đầy đủ: Bắt đầu bằng "đầy đủ:" và phần còn lại là tên miền. Khi tên miền nhắm mục tiêu chính xác là giá trị, quy tắc sẽ có hiệu lực. Ví dụ: quy tắc "tên miền: v2ray.com" khớp với "v2ray.com", nhưng không phải "www.v2ray.com".
 • Pre-defined domain list: Begining with "geosite:" and the rest is a name, such as geosite:google or geosite:cn. See Pre-defined domain list for more detail.
 • Domains from file: Such as "ext:file:tag". The value must begin with ext: (lowercase), and followed by filename and tag. The file is placed in resource directory, and has the same format of geosite.dat. The tag must exist in the file.

ip: [string]

An array of IP ranges. When the targeting IP is in one of the ranges, this rule takes effect. Available formats:

 • IP: chẳng hạn như "127.0.0.1".
 • CIDR: chẳng hạn như "127.0.0.0/8".
 • GeoIP: chẳng hạn như "geoip: cn". Nó bắt đầu với geoip: (chữ thường) và theo sau là hai chữ cái của mã quốc gia.
  • Giá trị đặc biệt "geoip: private": cho tất cả các địa chỉ riêng như 127.0.0.1.
 • IP từ tệp: Chẳng hạn như "ext: file: tag". Giá trị phải bắt đầu bằng ext: (chữ thường) và tiếp theo là tên tệp và thẻ. Tệp được đặt trong thư mục tài nguyênvà có cùng định dạng geoip.dat. Thẻ phải tồn tại trong tệp.

"ext:geoip.dat:cn" is equivalent to "geoip:cn".

port:number | string

Port range. Formats are:

 • "a-b": Both a and b are positive integers and less than 65536. When the targeting port is in [a, b), this rule takes effect.
 • a: a is a positive integer, and less than 65536. When the targeting port is a, this rule takes effect.
 • Mix of the two above, separated by ",". Such as "53,443,1000-2000".

network: "tcp" | "udp" | "tcp,udp"

When the connection has in the chosen network, this rule take effect.

source: [string]

An array of IP ranges. Same format as ip. When the source IP of the connection is in the IP range, this rule takes effect.

user: [string]

An array of email address. When the inbound connection uses an user account of the email address, this rule takes effect. For now Shadowsocks and VMess support user with email.

inboundTag: [string]

An array of string as inbound proxy tags. When the connection comes from one of the specified inbound proxy, this rule takes effect.

protocol: [ "http" | "tls" | "bittorrent" ]

An array of string as protocol types. When the connection uses one of the protocols, this rule takes effect. To recognize the protocol of a connection, one must enable sniffing option in inbound proxy.

attrs: string

(V2Ray 4.18+) A Starlark script, used for detecting traffic attributes. When this script returns true, this rule takes effect.

Starlark is a subset of Python. The script takes a global varible named attrs. It contains all attributes of the traffic.

At the moment, only http inbound sets attrs.

Examples:

 • Detect HTTP GET: "attrs[':method'] == 'GET'"
 • Detect HTTP Path: "attrs[':path'].startswith('/test')"
 • Detect Content Type: "attrs['accept'].index('text/html') >= 0"

outboundTag string

Tag of the outbound that the connection will be sent to, if this rule take effect.

balancerTag: string

Tag of an load balancer. Then this rule takes effect, V2Ray will use the balancer to select an outbound. Either outboundTag or balancerTag must be specified. When both are specified, outboundTag takes priority.

BalancerObject

Configuration for a load balancer. When a load balancer takes effective, it selects one outbound from matching outbounds. This outbound will be used for send out-going traffic.

{
 "tag": "balancer",
 "selector": []
}

tag: string

Tag of this BalancerObject, to be matched from balancerTag in RuleObject.

selector: [ string ]

An array of strings. These strings are used to select outbounds with prefix matching. For example, with the following outbound tags: [ "a", "ab", "c", "ba" ],selector ["a"] matches [ "a", "ab" ].

When multiple outbounds are selected, load balancer for now picks one final outbound at random.

Pre-defined domain lists

This is a domain lists maintained by domain-list-community project. It provides a file named geosite.dat for some predefined domain lists. Notably:

 • category-ads: Common ads domains.
 • category-ads-all: Common ads domains and ads providers' domains.
 • cn: Equivalent to an union of geolocation-cn and tld-cn.
 • google: All Google domains.
 • facebook: All Facebook domains.
 • geolocation-cn: Common domains that serve in China.
 • geolocation-!cn: Common domains that don't serve in China
 • speedtest: All domains used by Speedtest.
 • tld-cn: All .cn and .中国 domains.