DNS

V2Ray có một máy chủ DNS nội bộ cung cấp chuyển tiếp DNS cho các thành phần khác.

Do sự phức tạp của giao thức DNS, V2Ray hiện chỉ hỗ trợ các truy vấn IP cơ bản (A và AAAA). Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một DNS chuyên nghiệp dựa (chẳng hạn như CoreDNS) cho V2Ray.

Các truy vấn DNS được chuyển tiếp bởi dịch vụ DNS này cũng sẽ được gửi đi dựa trên các thiết lập định tuyến. Không cần cấu hình thêm.

DnsObject

DnsObject được sử dụng làm trường dns trong cấu hình mức cao nhất.

{
 "hosts": {
  "baidu.com": "127.0.0.1"
 },
 "servers": [
  {
   "address": "1.2.3.4",
   "port": 5353,
   "domains": [
    "domain:v2ray.com"
   ]
  },
  "8.8.8.8",
  "8.8.4.4",
  "localhost"
 ],
 "clientIp": "1.2.3.4",
 "tag": "dns_inbound"
}

hosts: map{string: address}

A list of static addresses, in the form of domain:address. Each entry has a domain name as key and IP or domain address as value. If a DNS query targets one of the domains in this list, the corresponding IP will be returned immediately and DNS query will not be relayed, or the corresponding domain address will be used for further DNS queries, instead of the previous one.

The format of domains is:

 • Plaintext: When the targeting domain is exactly the value, the rule takes effect. Example: rule "v2ray.com" matches "v2ray.com", but not "www.v2ray.com".
 • Regular expression: Begining with "regexp:", the rest is a regular expression. When the regexp matches targeting domain, this rule takes effect. Example: rule "regexp:\\.goo.*\\.com$" matches "www.google.com" and "fonts.googleapis.com", but not "google.com".
 • Subdomain (recommended): Begining with "domain:" and the rest is a domain. When the targeting domain is exactly the value, or is a subdomain of the value, this rule takes effect. Example: rule "domain:v2ray.com" matches "www.v2ray.com", "v2ray.com", but not "xv2ray.com".
 • Keyword: Begining with "keyword:" and the rest is a pattern. If this string matches any part of the targeting domain, this rule takes effet. Example: rule "keyword:sina.com" matches targeting domain "sina.com", "sina.com.cn" and "www.sina.com", but not "sina.cn".
 • Pre-defined domain list: Begining with "geosite:" and the rest is a name, such as geosite:google or geosite:cn. See Pre-defined domain list for more detail.

servers: [string | ServerObject | "localhost" ]

Danh sách các máy chủ DNS. Mỗi máy chủ có thể được chỉ định theo ba định dạng: địa chỉ IP, ServerObjecthoặc "localhost".

Khi máy chủ là địa chỉ IP, chẳng hạn như "8.8.8.8", V2Ray sẽ truy vấn DNS trên cổng UDP 53 trên địa chỉ này.

Khi máy chủ là "localhost", V2Ray sẽ truy vấn máy chủ cục bộ cho DNS.

Khi "localhost" được sử dụng, lưu lượng truy cập DNS không được kiểm soát bởi V2Ray. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển hướng truy vấn DNS trở lại V2Ray với cấu hình bổ sung.

clientIp: string

Địa chỉ IP của máy hiện tại. Nếu được chỉ định, V2Ray sử dụng IP này làm EDNS-Client-Subnet. Địa chỉ IP này không thể là địa chỉ riêng tư.

tag: string

(V2Ray 4.13+) All traffic initiated from this DNS, except to localhost, will have this tag as inbound. It can be used for routing.

ServerObject

{
 "address": "1.2.3.4",
 "port": 5353,
 "domains": [
  "domain:v2ray.com"
 ],
}

address: address

Address of the DNS server. For now only UDP servers are supported.

port: number

Port of the DNS server. Usually it is 53 or 5353.

domains: [string]

A list of domains. If the domain of enquire matches one of the list, this DNS server will be prioritized for DNS query for this domain.

Domain name format is the same as in routing.

When a DNS server has the domain in its domain list, the domain will be queried in this server first, and then other servers. Otherwise DNS queries are sent to DNS servers in the order they appear in the config file.