Giao thức HTTP / 2

Giao thức HTTP / 2 được thêm vào trong V2Ray 3.17. Nó dựa trên HTTP / 2 tiêu chuẩn và có thể là proxy thông qua máy chủ HTTP khác, chẳng hạn như Nginx.

Do đề xuất HTTP / 2, việc truyền vào trong và ra ngoài phải cho phép TLS sử dụng phương tiện này.

HttpObject

DomainSocketObject được sử dụng trong httpSettings trong TransportObjectStreamSettingsObject.

{
  "host": ["v2ray.com"],
  "path": "/random/path"
}

host: [ string ]

Một mảng chuỗi. Mỗi phần tử là một miền. Khách hàng chọn ngẫu nhiên tên miền cho mỗi yêu cầu. Máy chủ kiểm tra xem tên miền trong yêu cầu đến có nằm trong danh sách hay không.

path: string

Đường dẫn HTTP. Máy khách và máy chủ phải có cùng giá trị.