Blackhole

  • نام: blackhole
  • نوع: خروجی

Blackhole یک پروتکل برای ارتباطات خروجی است. این همه اتصالات با پاسخ های از پیش تعیین شده را مسدود می کند. همراه با مسیریابی، این می تواند برای جلوگیری از دسترسی به برخی از وب سایت ها استفاده شود.

ConfigurationObject

{
  "response": {
    "type": "none"
  }
}

response: ResponseObject

پاسخ از پیش تعیین شده Blockhole بلافاصله برای هر ارتباطی که به آن انتقال داده می شود (اگر داده شده است) داده شود و اتصال را متوقف کند.

ResponseObject

{
  "type": "none"
}

type: "none" | "http"

نوع پاسخ، گزینه های موجود عبارتند از:

  • "none": مقدار پیش فرض. پاسخ خالی
  • "http": پاسخ معتبر HTTP 403.